Thứ Tư, tháng 5 19, 2021

* Phật Đản 2645

Đấng toàn giác, 
bậc nhân sư,
Ra đời cứu vớt
độ người lầm than.
Luân hồi 
tai ách trần gian,
Ảnh fb.
Mở đường giải thoát 
vô vàn phước ơn.
Nghìn năm, 
chánh đạo trường tồn,
Con thuyền bát nhã,
vô thường, sắc không.
Nhân duyên tan, họp,
hư không,
Giả tạm vạn thể 
bận lòng vô minh.
Định vô ngã 
tâm an bình…
Đuốc thiêng dẫn dắt 
chúng sinh Niết bàn!