Thứ Hai, tháng 5 10, 2021

* Tấm ảnh cũ 2

 Cảm ơn em 
vẽ lại hình tôi,
Dẫu mình xa cách lâu rồi 
chẳng phai.
Ảnh OMG 
Riêng tôi 
mãi giữ tim côi…
Không tô không điểm không lời 
phân vân.
Còn vì nhau 
một tấm lòng!