Thứ Hai, tháng 5 03, 2021

* Thường

 Lá vàng, lá úa,
lá héo rơi,
Chòi non lại trổ 
xanh với đời,
Vô thường sinh diệt 
ươm mầm khổ?
Cho cùng thành bại
lẽ thường thôi.
Ảnh fb.
Có mọc có tàn 
đương nhiên thôi,
Ác sinh ác báo 
sẵn định rồi,
Có phải 
vô thường như thường vậy,
Pháp thế gian là 
luật của Trời!