Thứ Bảy, tháng 5 29, 2021

* Ngày 2 lockdown

 Ngày thứ 2 
của lockdown,
Sức sống thành phố 
tiêu hao bội phần.
Vắng ngắt 
mọi nơi lạnh tanh,
Mọi người lo lắng 
chấp hành từ tâm.
Vaccinated 
đủ thành phần!
Ảnh Internet 
Người Úc hiền 
như trừu non,
Vâng lệnh phục mệnh 
là con Phật-Trời.
Giữ sao 
cuộc sống an vui,
Giúp người cứu khổ 
vì đời cho nhau.
Vạch trần 
Tàu Cộng thâm sâu!

Chính người Úc 
muốn rõ ràng,
Vũ khí Vũ Hán 
lan tràn vì sao?
Trung Quốc 
tuyên chiến phát đầu?
Đây là thách thức 
những câu không lời?
Rối loạn nhân loại 
đến hồi!