Thứ Năm, tháng 5 27, 2021

* Tái lockdown

 Lockdown! Vic.
lại lockdown!
Chúng mình còn chịu
dịch tai hoành hành.
Ảnh Internet.
Trên trời 
mây trắng vòng quanh,
Dưới phố 
quần quật lạnh tanh buồn buồn.
Có Quan Âm 
có Thuồng luồng,
Có loài vi hiểm 
có đường cứu sinh.
Dịch Vũ Hán 
gây điêu linh,
Còn bao lâu nữa 
mong mình gặp ta!
Bình an 
giữa cõi Ta Bà…