Thứ Sáu, tháng 7 03, 2015

* Tụng

Tạng kinh
tưởng tụng cho người,
Thực ra 
lời đó cho tôi rõ tường.

Ảnh fb.

Sám hối 
ái nghiệp nặng vương,
Thảnh thơi tâm 
mượn vô thường ngộ duyên.

Ở đâu !
Phật ngự muôn phương,
Minh tâm !
Phật hiện tiền đường thế nhân.
Chùi lau
gương sáng chuyên cần,
Tụng thời kinh pháp
Chuỗi lần đếm tay.

Người tụng
dâng chín tầng mây,
Còn tôi mong thấu
hiểu ngay lòng mình.
Thường quán
ngũ uẩn tương sinh,
Cho thông hư thực
cho minh mẫn đời...