Thứ Tư, tháng 7 29, 2015

* Nghiệp

Vô thường tiềm ẩn
trong vạn vật,

Ảnh fb Chon Thien.
Không biến mất đâu
và cũng chẳng đến từ đâu,
Nhận chơn
ý niệm thâm sâu,
Thì cầu, xin, ban và tạ...
...chi đâu cõi này.
Hướng tu
thị Nghiệp đường ngay !
Tránh
mê, lầm, lẫn, hoặc...
... đày thân, tâm.
Ta bà
bá đạo trùng trùng,
Về
nương tam bảo
Nghiệp lành
bình yên !