Thứ Ba, tháng 4 02, 2019

* Quy Nhơn- Bãi Dại

Sóng xô
Bãi Dại quá ồn,
Không ai tắm được
nên cái n.. chịu khô.

Ảnh fb.Bãi Dại.
Sóng theo chiều gió
nhấp nhô,
Ghềnh nhiều đá đẻo
nên sóng vô ng.. đầu.
Sóng vồ
rồi sóng về đâu,
Không ướt cái nọ
sao ngập đầu cái kia?
Khó mà tin
sóng nghịch nhe!