Thứ Hai, tháng 4 29, 2019

* Tháng tư đen hay đỏ

Ngày hằn vết đau thương
dân tộc Việt...
Sau 20 năm tròn
cảnh tương tàn,
Ảnh Google.
Qua rồi cuộc chiến tranh phi nghĩa
hoang đàng,
Mà oan nghiệt còn
kinh hoàng khắc khoải!
Âm vang của tiếng lòng
mãi hoài chua chát,
Trải dài sử Việt
cho đến bao giờ,
Chủ nghĩa gì...
vô sản hay là kiếp vong nô?
Hơn 4 triệu dân
trong nấm mồ vĩ đại.
Với ác bá cường hào còn lại,
Tiếp tay cho quân xâm lược...
tàn phá di sản văn hóa 4000 năm!

Đừng đề cập đến
tháng tư đen hay đỏ nữa,
Hãy cùng nhau
lo việc xóa nhược hèn!
Cho ngày mai
một dân tộc trường tồn,
Không phải bận tâm
những sai lầm quá khứ.
Thắng chẳng vinh quang
thua vì người ta phản bội,
Chứ anh hùng thì nét chung
là một dân tộc rất anh hùng.

Bỏ qua được cái tự hào ảo
và tự ái mông lung,
Xem chuyện thắng thua chỉ là
trò chơi trẻ nhỏ,
Mất mát, đau thương... lâu rồi
xin quên hết,
Thì may mắn thay cho cháu con
nước Việt nhiều đời!