Thứ Bảy, tháng 4 06, 2019

* Quy Nhơn buồn

Người đông đúc
chiều nay trên biển,
Tôi một mình
gặm nhấm nỗi cô đơn,
Ảnh fb.bxl.
Không men cay
mà vô hồn một cõi,
Chẳng vô tâm
mà sở đắt nhiễu sầu!