Thứ Hai, tháng 9 09, 2019

* Đào nở muộn

Hoa trắng đào
nở muộn!
Xuân
đã về từ lâu,
Ảnh fb.bxl.
Mưa đầu mùa
cũng muộn,
Hương bạch đào
về đâu...