Thứ Bảy, tháng 9 28, 2019

* Người áo vải

Quê hương tôi - Người nông dân áo vải,
Phất cờ đào đánh bại giặc hung tàn,
Thống nhất giang sơn một cõi trời nam,
30 vạn quân Thanh xác phơi trên đường về biên giới,
Ảnh fb Hoàng Ngọc Trung.
Nhắc để giặc Tàu nghìn đời sau nhìn đuốc Quang Trung mà giật mình hối lỗi. (*)
Từ bỏ mộng điên cuồng xâm lược Việt Nam.
Nhắc để các vua Tàu khi khởi tâm thì luôn luôn bối rối.
Từ bỏ mộng điên cuồng bành trướng bốn phương!
Người nông dân bách chiến bách thắng dũng cảm phi thường,
Nã Phá Luân trời Tây cũng không sao sánh được. (**)
Một Nguyễn Huệ oanh oanh liệt liệt!(*)

(*) Vua Quang Trung có tên húy là Nguyễn Huệ.
(**)Napole'on Bonaparte Hoàng đế nước Pháp