Thứ Ba, tháng 9 17, 2019

* Tụt hậu

Nếu đổi tên
để tránh đường tụt hầu,
Thì hằng năm
tiếp tục đổi nhiều lần, 
Theo tiết trời nóng lạnh
với sương phong, 
Chỉ ung độc
ngự tồn trong não trạng! 
Ảnh fb.
Cho Việt Nam
được bốn mùa sáng lạng, 
Thoát các bóng ma
lúc Mỹ lúc Tàu, 
Dân mình thôi
không chịu mãi khổ đau, 
Vì ngu muội
đặt trên đầu người cùng khổ!