Thứ Bảy, tháng 9 07, 2019

* Hở hang

Cái mod như ri cũng dị thường,
Chỉ nhờ trăng trắng nổi bật hơn,
Chứ cứ đén đen thì chẳng thấy,
Thôi thì cho phép nó không tên...
Ảnh fb.
Nghệ thuật ngày nay thật nhức đầu,
Không râu chẳng phải tội chi đâu,
Đừng đem râu giả tùm lum cắm,
Mình chẳng thần tiên thế mới rầu!

Cũng chẳng bê đê cứ mãi sầu,
Thực tình thức giấc giữa đêm thâu,
Chong đèn nổ máy cho xe chạy,
Tự hỏi đi đâu?- Chỉ giăng câu!