Thứ Sáu, tháng 9 06, 2019

* Hoa ven đường

Hoa nở ven đường
đây mùa xuân,
Chẳng phải
đón đưa như đã từng,
Ảnh fb.bxl. 
Gió xuân
man mát trong man mác,
Nắng mới vờn mây
lạ khôn cùng...
Hoa nở ven đường
xuân đến đây,
Như là thấy đó
tựa bóng mây,
Lòng ai
man mác trong man mát,
Những tưởng mùa sang
bển như vầy!