Chủ Nhật, tháng 9 08, 2019

* Bạch đào

Bạch đào
tiếp tục nở,
Lá xanh non
nảy mầm,
On Beach st. Braybrook .
Có những chồi
vươn mạnh,
Chờ
một thời tinh anh,
Có chồi
trong cô quạnh,
Cho
một đời lặng câm,
Kia bạch đào
vẫn nở,
Rộn ràng
dưới mưa râm...