Thứ Năm, tháng 9 26, 2019

* Cô gái Berlin

Cảm ơn em!
người phụ nữ Berlin... (*)
Nghĩa cử của em
cho người Trung Hoa mở mắt,
Ảnh fb. NT Minh Thuy.
Biển Đông và Mindanao (**)
đã đào sẵn bao nhiêu là hố lạch,
Cũng chỉ vì là
để chôn vùi mộng xâm lược của Hán gian!

(*) Thủ đô nước Đức.
(**) Hố Mindanao sâu 8888m của Phi luật Tân.