Thứ Sáu, tháng 11 08, 2019

* Dối trá

Được lắm đó mà 
bác Trump ơi!
Bác đã cho tôi hiểu 
lẽ đời,
Ảnh fb.
Chỉ kẻ điêu ngoa
thường giả dối,
Còn lời chân
thật tự tâm thôi.
Thương lắm người hiền 
quê hương tôi,
Lương tâm ray rứt 

thốt nên lời,
Tai họa cưu mang 

thân lao lý,
Đã lâu rồi 

chung chịu lắm phiền toai!