Thứ Ba, tháng 11 12, 2019

* Chọi gà

Anh ơi! 
Có thích chọi gà không?
Gà em loại chiến 
thuộc gà dòng,
Ảnh fb.
Nhiều năm
nó đã từng vô địch,
Liệu kỹ đi 
nếu dõm chỉ phí công!
Trông đây 
em có đủ cựa, mào...
Món nào cũng sắc 

bén làm sao!
Khi cần 

chúng giăng nghinh đúng hướng,
Đánh phủ đầu 

địch thủ hẳn lao đao...