Thứ Sáu, tháng 11 08, 2019

* Mỗi một lần

Mỗi lần 
lấm tấm chút men,
Mỗi lần 
lại nhớ đến em vô cùng.
Ảnh fb.
Mỗi lần 
tâm lấn ngoài khung,
Mỗi lần
buông thả cho dòng đam mê!
Tìm những đâu
nhốt vụng về...
Tham, sân, si, mạng, nghi,...
kề bên thân.
Cận khổ đau
chịu bần thần,
Bởi nhiều vọng tưởng
xa dần kiến tri!
Đành tâm buông bỏ
người đi...
Ta về
nhìn bóng chim di lỡ mùa.