Chủ Nhật, tháng 11 10, 2019

* Tránh loạn, lánh bão

Nhớ 75 chạy 
đến đây,
Dừng chân đói khát kiếm gì 
lòng không,

Đêm lánh bão số 6-2019
Chẳng mì gói
vắt cơm trần,
Không hàng quán
đã một lần khốn nguy.
44 năm sau
lại chuyến đi...
Tránh loạn, lánh bão
có gì ... như nhau?