Thứ Bảy, tháng 11 09, 2019

* Ngày Giỗ Cha

Thuần phong mỹ tục
đạo gia,
Giữ gìn
trách nhiệm của ta của người.
Ảnh Bạch Xuân Sẻ
Cháu con lưu lạc
khắp nơi,
Nhưng văn hoá cổ
di lời Việt tông!
Thuần phong mỹ tục
Việt tông...
Là nền là móng
mãi trong nghìn đời.
Thế gian
vật đổi sao dời,
Duy di sản Việt
đời đời chính danh.
Sánh Đông Tây
kiên cố thành...