Thứ Hai, tháng 11 18, 2019

* Helping Hands (*)

Đi chơi
thì cứ enjoy,(**)
Về rồi cũng phải
giúp đời một tay.
Ảnh fb. Helping Hand.
Luật thời gian 
đã sắp bày,
Trẻ làm việc trẻ
già lây nhây ... già...
Việc thiện nguyện
tự tâm ra!
Lòng trời gởi đất,
lòng ta cho người.
Quy chung
cũng tự nhiên thôi...
Giữ sao trọn đạo
cho đời sống yên.
Thiện nguyện
cùng khổ hợp duyên...
Gom chung sức kiệt
giải phiền sa cơ.
Hơi sương nơi đâu
cũng mờ!
Thổi sao cho hết
vết nhơ bất toàn.
Mình cỏn con,
việc cỏn con!(*) Giúp một bàn tay.
(**) Tận hưởng.