Thứ Hai, tháng 11 11, 2019

* Chủ quyền

Chủ quyền nước Việt 
là đây,
Công dân già trẻ 
khắc ghi trong lòng.
Ảnh fb.
Năm nghìn năm
giống Lạc Hồng,
Máu xương công sức anh hùng 
thành nên.
Giữ cho chừng ấy 
vững bền!