Thứ Bảy, tháng 11 09, 2019

* Phong tục Việt

Giữ phong gìn tục đáng lắm thay,
Văn hoá Đông Tây khác cái gì?
Có chăng cũng chỉ là khoảng rộng,
Mà lòng người thường khó chấp nhận ngay!
Ảnh bxl.
Phong cách Việt nguyên đã khác Tàu,
Nghìn năm đồng hoá có được đâu?
Có chăng đấy hẳn điều ngược ngạo,
Vô lượng quang khác biệt cả sắc màu!