Thứ Ba, tháng 2 25, 2020

* Cuối hạ 2020 (2)

Thu dạo đầu
chưa thật mưa,
Hôm nay nắng lại
kiện thưa quyền hành.
Thôi thì
nắng dẫu yêu tinh,
Em tìm về thác
chút tình đỉnh cao.
Nước tung toé
lòng xôn xao!

Thu chưa đến
thiệt chi đâu,
Tuần nữa khoảng cách
không cầu cũng nên.
Thời gian
chăn chiếu đắp đền,
Duyên xưa tình ấy
gọi tên em về
Hạ còn
gieo rắc nhiêu khê!