Thứ Bảy, tháng 2 01, 2020

* Từ thiện cho hỏa hoạn Úc Châu

Ơn đền nghĩa đáp,
Chí đạo trí nhân,
Trong cơn hoạn nạn,
Xoa dịu vết thương,
Nỗi đau đồng loại!
Happy Reception.

“Miếng khi gặp đói,
Hơn gói khi no”(*),
Chia sẻ của kho,
Từ tâm rộng mở,
An lạc muôn nơi!

(*) Tục ngữ Việt nam.