Thứ Ba, tháng 2 04, 2020

* Corona Vũ Hán

Nhân loại ngày nay cũng phát khùng,
Chẳng vì nạn dịch chốn Hán Trung,(*)
Tai ương không chỉ do Thiên tạo,
Tập Cận Vương thích thú sách đại hùng!(**)
Fb.
Ngậm miệng kêu Trời có tới đâu,
Càng than càng oán tự lòng đau,
70 năm dịch Đảng từng cam chịu,
Thêm phen này, trận nữa ... hóa bể dâu!

(*)Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, TQ.
(**)Tập Cận Bình.