Thứ Năm, tháng 2 06, 2020

* Sinh tồn

Sức sống khoẻ
vươn lên sau đại nạn,
Cho mầm xanh
hoá giải những hoạ tai,
Khắc tinh hỏa thủy
luật trời,
Mang từ lòng đất
về lời yêu thương.
Thịnh suy - Hưng phế
đã thường!