Thứ Bảy, tháng 2 08, 2020

* Sinh tồn (2)

Sự sống vẫn tồn tại,
Dẫu điêu tàn qua đây,
Thượng Đế còn hiện hữu,
Sau muôn vàn đổi thay!

Fb.
Thiên tai và bệnh tật,
Đe dọa đời chúng sanh,
Ác nhân và tham vọng,
Khổ đau kiếp quần sanh!

Sự thật rồi có mặt,
Trong khắc thời chuyển xoay,
Tuệ tâm cũng có mặt,
Quán chân luật định bày!

Sự vật là huyễn hoặc,
Có và không sắc mây,
Người vô thường vướng mắc,
Thiền tông thấu lẽ này!

Sự sống vẫn tồn tại,
Dẫu điêu tàn qua đây,
Thượng Đế còn hiện hữu,
Dẫu lòng người nghiệt cay!