Thứ Hai, tháng 2 17, 2020

* Tôi nhớ 17.02

Nhớ người chiến sĩ
xả thân,
Giữ gìn đất Việt
diệt quân bạo tàn.

Giặc Hán
muôn đời sài lang,
Dã tâm bành trướng
lầm than dân mình!
Hương trầm mây tỏa
anh linh...(*)

(*)Quyện trong hồn Việt ngàn sau,
Tựu thành chính khí ứng bầu trời Nam!