Thứ Sáu, tháng 2 14, 2020

* Mê em “Valentines’day”

Mê em
đặc biệt hôm nay,
Vì cái tình nghĩa
sâu dày đôi ta.
Fb. Tuyến Đinh.
Dẫu vô duyên
không an hoà,
Nhưng mà vốn đẹp
hương hoa sao bằng.
Thiên thần
chịu những phân vân!