Thứ Hai, tháng 2 10, 2020

* Hạ buồn

Bao giờ cho hết hạ,
Nắng thôi vờ lời yêu,
Bao giờ cho hết hạ,
Lửa thôi hờn cháy thiêu!
Fb. bxl.
Tôi mong cho qua hạ,
Đếm cây rừng cháy thiêu,
Bao động vật hoang dã,
Xác thân phơi sương chiều!

Trời Úc Châu mưa đổ,
Rã rời lòng buồn thiu!
Nhớ về quê lệ nhỏ,
Tàu mang tai hoạ gieo!

Bao giờ cho hết hạ,
Cho cháy rừng tàn theo,
Mình rời xa một nửa,
Một nửa bên vai đeo!

Bao giờ cho tôi thấy,
Bóng quê hương dẫu nghèo,
Không bước chân Tàu Cộng,
Dẫm nát miền thương yêu!