Thứ Bảy, tháng 2 29, 2020

* Melbourne phút cuối hạ

Đêm nay
đêm của cuối hạ,
Ánh sao khuya
có chi lạ,
Fb.bxl.
Nhìn tìm mãi
thấy gì đâu,
Chút sương lạnh
rơi trên đầu,
Khoảng vắng không
êm ái!
Thu!

Chào đón thu
giữa khuya lạnh,
Vầng mây
nam cực trôi về,
Ta chờ em
tình khô cạn,
Biển đổi dạng
muối mặn khan
Yêu thu
lòng mình như thể!