Thứ Năm, tháng 2 27, 2020

* Cuối hạ (3)

Đêm qua rét nhất
mùa hè!
Mùa của nắng nóng
lửa mê cây rừng.
Fb.bxl.
Đại họa cháy
như chưa từng,
Rồi giông bão đến
lùng khùng chúng sanh.
Men thu
gây luỹ dựng thành!

Vài hôm nữa thôi
vào thu,
Mùa của vàng lá
mưa mù và sương.
Tôi còn
cái lạnh tha hương,
Nửa đời một giấc
nghê thường mượn vay.
Nắng còn đây
lạnh suốt ngày!