Chủ Nhật, tháng 10 03, 2021

* Không động

 Còn sống thời còn bôn ba,
Miếng cơm manh áo cửa nhà,
Là quan cướp sâu trộm cạn,
Lương dân đói khổ lầm than,
Ảnh Internet 
Như chim câu lo tìm thóc,
Tha phương kiếm sống qua ngày,
Chẳng may gặp ngay đại dịch,
Nguy cơ sinh mạng trắng tay,
Kêu Trời quá cao không động!
Gọi Đất gò hố động không!