Thứ Hai, tháng 10 11, 2021

* Việc của nghỉ hưu

 Mới nghỉ hưu 
được vài năm,
Ở không chán quá 
ăn nằm lại ăn.
Tàn mùa đông 
vẫn trùm chăn,
Đã phê, cứ ráng, 
mệt lăn, vật vờ.
Ảnh bxl selfi
Cho qua ngày chán 
ngán thơ,
Vẩn vơ suy gẫm 
bây giờ viết chi?
Tìm việc có ích 
thay vì…

Thay vì lười biếng 
nhớt thây,
Mình đi xin việc 
vài ngày cho vui.
Mươi tiếng mỗi tuần 
đủ rồi,
Cử động, thể dục, 
có ngồi, có đi.
Lại được tiền mặt… 
hữu vi,
Sanh tâm bố thí 
vô vi cúng dường.
Nhất cử lưỡng tiện 
kinh an…

Việc mình làm công 
ích người,
Không đi mua sắm 
lười ngồi lái xe.
Nhận thực phẩm 
giao tận nhà,
Lương thì chủ trả 
“tip” khà khà riêng.
Vui vì 
có mấy đồng thêm,
Cũng vui còn được 
giao duyên với đời.
Việc là ích 
chẳng chi tồi!