Thứ Bảy, tháng 10 02, 2021

* Lại râu

 Thêm hơn tháng nữa 
lockdown,
Lo râu tớ mọc 
mau dài thêm ra,
Ảnh Selfy.
Đúng rồi 
mình khác quý bà,
Mặt thì khác mặt 
râu ra khác vùng…
Phải đợi …
ra tiệm cắt giùm…