Thứ Năm, tháng 10 28, 2021

* Bâng quơ

Người thì 
vẫn một thân thôi,
Nhưng hình và ảnh 
mỗi thời khác nhau.
Ảnh fb bxl 
Vốn đã già 
sợ gì đâu,
Giả chi như trẻ 
mang sầu bâng quơ!