Thứ Bảy, tháng 10 02, 2021

* Bạn già

 Chào tân chưởng môn 
phái Võ Đang,
Qua 4 tháng dịch 
y trang khác tầm,
Ảnh Nguyễn Thanh Hùng.
Râu dài tóc trắng 
lạnh lùng,
Dưới giàn hoa bí 
tìm vùng thảnh thơi.
CoVid giam 
lão mệt rồi!