Chủ Nhật, tháng 11 26, 2023

* Ngày Sớt Bát

 Quay về chánh điện 
lặng im,
Uy nghi vẫn vậy 
bóng em đâu rồi,
Chập chùng mây 
trùng điệp đồi,
Lời sư thầy giảng 
kinh dài Như Lai…
Tiếng chuông an tĩnh
lòng tôi …
Ảnh tu viện Budhivana Warburton,Vic.