Thứ Năm, tháng 11 09, 2023

* Đọc thơ trong sách

 Đọc thơ trên facebook 
lãng xẹt không hay,
Lỡ rồi chơi đại 
dỡ hay ai tường?
Mình viết với...cho 
những người thương,
Không ai rảnh lục 
tìm đường sâu đi.
Ảnh Võ Ngọc Luyện 
Khi in thơ thành tập 
có khác chi?
Thế mà cầm tập 
đọc thì thành câu...
Thử hành xem 
sẽ ngộ thực hư.
Thanh nhân cầm sách 
biết ngay tục phàm!