Thứ Năm, tháng 11 16, 2023

* Như thường

 Như thường 
việc ấy cứ vậy như thường, 
Thói quen nên lệ 
thường thôi thế là,
Ngày giờ lên mặc nhiên 
ai cũng biết chỗ ra,
Chào nhau buổi sáng 
vượt qua đêm dài... 
Gọi tên nhau 
xem còn mất những ai?
Ảnh icaffe Sunshine.