Thứ Sáu, tháng 11 03, 2023

* Lại Icaffee’s

 Rồi cũng đến 
Icaffee’s.
Sau gần một tháng 
vắng đi bạn hiền. 
Vẫn vị đắng 
hương thần tiên,
Thói quen hữu hảo
nên ghiền nên thương. 
Ảnh Lý Thừa Nghiệp
Sáng thứ sáu 
một lệ thường...
Đời sống mãi đẹp
 vấn vương tình người. 
Có anh chị 
và chúng tôi, 
Ngoài đường lạnh giá 
mình ngồi bên nhau. 
Ngẫm thời gian
 tóc trắng phau...