Thứ Sáu, tháng 12 28, 2018

* Lẽ thật

Khá khen cô, 
chấp nhận hy sinh cho lẽ thật!
Không ươn hèn 
như một đám tham quan,
Ảnh fb. Phan Xuân Bình.
Trên đất giặc
đã không ngại nguy nan,
Can đảm xác nhận 
Hoàng, Trường sa của người dân Việt.
Đã nói 
cho người trên địa cầu cùng biết,
Một cơ hội bằng vàng 
ai dễ có mấy khi,
Lan Khuê cô! 
oanh liệt một nữ nhi,
Sắc tố Việt 
nhiều nghìn năm kết tụ.
Yêu non sông 
nhiều nghìn năm kết tụ.
Lời của tim 
của óc của lương tri,
Chút hư danh 
đánh mất chẳng sá gì,
Giặc hoảng hốt 
vì lời kia là lẽ thật!