Thứ Ba, tháng 12 25, 2018

* Đừng

Đất nước ta
nhiều nghìn năm vẫn vậy,
Họa ngoại xâm
từ phương Bắc không ngừng,
Ảnh fb.
Việt Nam ơi!
ta gắng nhớ chữ "đừng"!
Đừng thờ ơ với giặc
và cũng đừng Hán gian.

Lịch sử Việt
luôn rõ ràng,
Hại dân, thờ giặc...
mọi đàng nhuốc nhơ.