Thứ Bảy, tháng 12 01, 2018

* Nắng đầu mùa

Nắng hôm nay
cái đầu mùa,
Cay nồng chát chúa
nắng đùa con ngươi.
Ảnh fb.bxl.
Bước lần trong
hơi nóng thiêu,
Trong làn gió nóng
mang điều xa xăm...
Nắng vời vợi
mấy mươi năm!