Chủ Nhật, tháng 12 09, 2018

* Biên giới

Bên này trong
bên kia mây,
Trời không biên giới
đất đầy giới biên.
Ảnh fb.bxl.
Có phải
lòng người đảo điên,
Gây bao phiền nhiễu
triền miên oán thù!
Tham, sân, si ...
những ngục tù,
Của mầm tội lỗi
của ngu muội người.
Đắm trong
nghiệp quả luân hồi!