Thứ Hai, tháng 12 24, 2018

* Ráng chiều (2)

...rồi hôm nay
trở lại đây,
Trông chiều xuống chậm
từng giây mong chờ.
Ảnh fb.bxl.
Một người đi
chẳng hẹn về,
Tiệc chưa vơi rượu
đã vờ vật say.
Đợi ai trong...
ráng chiều nay,
Người xe đông đúc
mà ngây ngẫn nhìn.
Chao ơi!
sao giống hệt em,
Ráng chiều đôi mắt
cười hiền như xưa.
Đơm đớm hoa
ngỡ giữa trưa...
Chiều đang xuống chậm
như chưa bao giờ!