Thứ Tư, tháng 12 05, 2018

* Mỗi chiều

Lại đến đây mỗi chiều,
Ngồi nghe chim sáo hót,
Ảnh fb.bxl.
Cành lá nhịp gió reo,
Đoàn tàu hỏa vèo vèo,
Tiếng trẻ đùa ven ao!

Không ghềnh thác cheo leo,
Không công viên lưng đèo,
Một góc đường quạnh hiu,
Sân vườn nhỏ xóm nghèo,
Hương thanh bình gieo neo!

Bóng chú Kangaroo,
Thoáng trong đám cỏ mù,
Bác Kỳ Đà im ru,
Trên bàn đá thiên thu,
Mơ hồ chi thiên thu!

Một chó kiểng thoát dây,
Lăn xăn đi tìm bầy,
Công viên chiều yên lắng,
Trời chuyển chưa mù mây,
Lăng quăng ao nước đầy!

Lại đến đây mỗi chiều,
Ngồi nghe chim sáo hót...